• Trakų g. 16, Vilnius, Lithuania
  • +370 688 09000

Taisyklės

Taisyklės

Mes norime užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, todėl prašome įdėmiai perskaityti elektroninės parduotuvės www.homeporcelain.eu naudojimosi taisykles (toliau – Taisyklės).   

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB „RUSA“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje „www.homeporcelain.eu“ (toliau - Parduotuvė).

1.2. Prieš užsakymo patvirtinimą, pirkimo žingsnyje “Užsakymas”, pirkėjas susipažįsta su taisyklėmis ir tai patvirtina pažymėdamas varnele “Aš susipažinau ir sutinku su el. Parduotuvės taisyklėmis ir grąžinimo teise”. Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti užsakymo, jei Pirkėjas nėra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaręs.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

2.1.1. Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.

2.1.2.Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

2.1.3.Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.2.Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

2.3.Jei Pirkėjas užsisakė gauti Parduotuvės naujienas elektroniniu paštu, jis gali jų atsisakyti pranešęs tai vienu iš nurodytų kontaktų.

2.4.Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.1. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Homeporcelain.eu, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.5. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.6.Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje Homeporcelain.eu,  Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.7. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.7.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.7.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;

2.8.Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@homeporcelain.eu iš Taisyklių 2.1. punkte nurodyto elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą .

2.9.Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės homeporcelain.eu teikiamomis paslaugomis.

3. Sutarties sudarymo momentas

3.1.Šalys susitaria, jog konkrečių prekių Sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja priimti Parduotuvėje užsakytas bei pristatytas prekes ir sumokėti už jas sutartą sumą, jei ji dar nebuvo sumokėta. Sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokios Sutarties kylančius santykius tarp Šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi, reglamentuoja šios Taisyklės.

4. Pirkėjo teisės

4.1.Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.3.Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4.4.Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis. Visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis, tenka Pirkėjui. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.

5.4.Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5.Pirkėjas registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

5.6.Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

5.7.Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo elektroninėje parduotuvėje www.homeporcelain.eu metu “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.

6. Pardavėjo teisės

6.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti www.homeporcelain.eu  darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Pardavėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

6.3.Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.homeporcelain.eu elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.4.Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1.  punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.5.Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Užsakymas prekių atsiėmimo vietose laikomos ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės „www.homeporcelain.eu“ teikiamomis paslaugomis.

7.2.Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.

7.3.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

8.Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1.Prekių kainos www.homeporcelain.eu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

8.2.Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu. Vadovaudamasis Parduotuvėje pateikiamomis apmokėjimo instrukcijomis ir ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui už prekes (išskyrus atvejus kai Klientas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą  prekių pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. 

8.3.Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1.Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku. Jeigu:

Jūs naudojatės elektroninės bankininkystės paslaugomis, Jums bus automatiškai sugeneruota mokėjimo pavedimo forma, kurią internetinės bankininkystės sistemoje turėsite tik patvirtinti.

Jūs naudojatės kitų bankų internetinės bankininkystės paslaugomis, mokėjimo pavedimo formą Jums reikės užpildyti patiems. Duomenys, kurie yra reikalingi pavedimui atlikti, bus pateikti iškarto po užsakymo. Juos taip pat galite rasti Dažniausiai Užduodamų Klausimų skiltyje.

8.3.2.Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu (antkainis 5Lt perkant už mažesnę negu 100 Lt sumą) - Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo (perdavimo - priėmimo) metu. Šiuo atsiskaitymo būdu galima atsiskaityti, jei užsakymo suma neviršija 5000 litų (penkių tūkstančių litų).

8.4.Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 3 (tris) darbo dienas. Minėtaisiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.5.Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaitymo už prekes būdą - apmokėjimą pristatymo metu, jis privalo sumokėti už prekes pristatymo metu.

9. Prekių pristatymas

9.1. Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi LIETUVOS PASTAS ir LP EXPRESS teikiamomis paslaugomis.

9.2. Prekių pristatymo kainos:

9.2.1. Jei pirkinių krepšelio vertė yra iki 58€ – pristatymas kainuoja 3.5€ + 3.48€ draudimas (draudimas Pirkėjui pageidaujant)iki artimiausio Pirkėjui Lietuvos pašto skyriaus.

9.2.2. Jei pirkinių krepšelio vertė yra  58€ arba daugiau – pristatymas 0€ + 3.48€ draudimas (draudimas Pirkėjui pageidaujant)iki artimiausio Pirkėjui Lietuvos pašto skyriaus.

9.2.3. Jeigu prekės pristatomos iki Pirkėjo nurodyto adreso Lietuvos teritorijoje – pristatymo kaina nuo 5€ iki 10€ + 3.48€ draudimas (draudimas Pirkėjui pageidaujant). Pristatymo kaina priklauso nuo siuntos svorio ir geometrinių matmenų.

9.2.4. Jeigu prekės pristatomos adresu ne Lietuvos teritorijoje, kaina papildomai suderinama su Pirkėju.

9.2.5. Suderinus su Pirkėju, prekę gali pristatyti kitos pristatymo tarnybos (kurjerių tarnybos).

9.3. Prekių pristatymo terminai:

9.3.2. Prekės pristatomos bendradarbiaujant su LIETUVOS PAŠTU ir LP EXPRESS ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo to laiko, kai Pardavėjas gauna užsakymą.

9.3.3. Prekės į internetinę parduotuvę „HOME PORCELAIN“ pristatomos per 1 darbo dieną nuo o laiko, kai Pardavėjas patvirtina, kad užsakymas paruoštas. Užsakytos prekės laikomos internetinėje parduotuvėje 3 savaites nuo prekių pristatymo į internetinę parduotuvę dienos.

9.3.4. Prekės pristatymo terminas gali būti kitoks, negu nurodytas 9.3.2 ir 9.3.3, punktuose, jei prie prekės parašytas kitoks pristatymo terminas.

9.3.5. Jeigu prekes pristato 9.2.5. punkte nurodytos tarnybos, pristatymo terminas papildomai suderinamas su Pirkėju.

9.4. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių nebuvimą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus .

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku ne dėl Pardavėjo kaltės arba dėl nepriklausančių nuo Pardavėjo aplinkybių, pavyzdžiui:

9.5.1. Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).

9.5.2. Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna namuose.

9.5.3. Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas, arba jo nurodytas kitas asmuo, kuris yra įgaliotas priimti prekes (toliau – Gavėjas), privalo kartu su kurjeriu patikrinti siuntos būklę. Gavėjui pasirašius važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Gavėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Gavėjui neatlikus šio veiksmo, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės Pirkėjui dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Gavėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

9.7. Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. 

10.Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1.Kiekvienos www.homeporcelain.eu parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad www.homeporcelain.eu esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.

10.3.Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.4.Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.5.Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

10.6.Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11. Prekių keitimo ir grąžinimo sąlygos

11.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. patvirtintu įsakymu Nr. 217 “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykės”

11.2.Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai yra grąžinimi per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai prekė grįžta į pardavėjo sandėlį. Prekės grąžinimas ar keitimas yra nemokamas.

11.3.Šios, 11.2. punkte įvardintos sąlygos, negalioja visoms prekėms, kurioms yra taikoma gamintojo garantija. Tokios prekės, jei jų garantinis terminas dar nėra pasibaigęs, turi būti patikrintos garantiniame servise, jog įsitikintime, ar prekės gedimas neatsirado dėl Pirkėjo kaltės.

11.4.Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

Grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

  • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška kosmetikos ar parfumerijos prekė);
  • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
  • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
  • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo atskirai išduotas) ir užpildytą prekės grąžinimo dokumentą, kuris Jums pateikiamas kartu su preke.

12.Atsakomybė

12.1.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2.Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.homeporcelain.eu elektroninėje parduotuvėje.

12.3.Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „www.homeporcelain.eu“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4.Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5.Jei www.homeporcelain.eu elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

12.6.Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.Apsikeitimas informacija

13.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Parduotuvėje skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1.Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2.Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.